برگزاری مراسم عروسی در حومه شهر

برگزاری مراسم عروسی در حومه شهر